Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

אזרחים בגירים

 

אזרחים בגירים

 

: אזרחים בגירים

שלב 1

לפני תחילת הליך בקשת הדרכון, עליך לוודא שמצבך המשפחתי מעודכן וכי כל המסמכים הדרושים להוצאת דרכון חדש (תעודות לידה, תעודות נישואין, וגירושין ושינוי שם או שם משפחה) כבר עודכנו על ידי הקונסוליה. למידע על עדכון המצב המשפחתי ראה את הסעיפים הרלוונטים

שלב 2


לאחר עדכון המצב המשפחתי תוכלו לקוע פגישה באמצעות המערכת המקוונת לקביעת תורים 

שלב 3

·         התייצבו בקונסוליה ביום ובשעה שנקבעו מראש עם התיעוד הבא :

  ·     טופס בקשה להוצאת דרכון

·         דרכון קודם

·         תעודת זהות ישראלית, ,או איטלקית תקפה

·         מזומן לתשלום (ראה תעריפים)

·         במקרה של אובדן / גניבה של דרכון בתוקף, עדיף שהעתק של דוח האובדן יוצג לרשויות המקומיות

הזהרות

·         אם למבקש יש ילדים קטינים, עליו להגיע לפגישה עם ההורה האחר, אם ההורה השני הוא אזרחי האיחוד האירופי,הוא יכול לא להגיע אלא מספיק להציג את טופס הסכמה עליו חתום ההורה השני בצירוף עותק של תעודת הדרכון האירופאי שלו, כדי לאפשר אימות של החתימה;

·         הסכמה, שמטרתה להגן על הקטין, נחוצה גם במקרה של זוגות לא נשואים, פרודים או גרושים וגם אם לילדים הקטינים כבר יש דרכון משלהם;

·         על ההורה השני לחתום על ההסכמה בקונסוליה מול פקיד הציבור (המאמת את החתימה). רק במקרה  שההורה השני הוא אזרח האיחוד האירופי ואינו יכול להציג את עצמו כדי לחתום על הצהרת ההסכמה, רשאי מבקש הדרכון לצרף צילום של המסמך החתום המקורי של ההורה הנעדר (על המסמך להיות חתום להשוואת חתימות).

·        
אם אחד משני ההורים אינו אזרח של האיחוד האירופי ואינו יכול להגיע באופן אישי, עליו לחתום על הצהרת ההסכמה בנוכחות פקיד ציבור באיטליה או שיהיה חייב לעשות זאת בשגרירות או בקונסוליה האיטלקית של ארץ המגורים שלו

·         במקרה שלא ניתן לקבל את הסכמת ההורה השני מסיבות שיש לתמוך בהן בנימוקים מוצקים וראיות נאותות, יתכן שיהיה צורך לדרוש צו של שופט אחראי. ראש המחלקה הקונסולרית ממלא את תפקידיו של שופט מורה לתושבים  הרשומים במחוז תל אביב. אם, לעומת זאת, הקטין תושב באיטליה,תהיה זאת הסמכות של בית המשפט לנוער .

·         במקרה של מות אחד ההורים, יש להציג העתק מקורי של תעודת הפטירה. אם המוות התרחש במדינה שאינה ישראל או איטליה, יש להציג את תעודת המוות אך ורק עם תרגום חוקי באיטלקית או במתכונת רב לשונית.


391