Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

אזרחים קטינים

 

אזרחים קטינים

 

שלב1 

               
לפני שמתחילים בהליך בקשת הדרכון, יש לוודא שמצב המשפחתי של הקטין ושל ההורים מעודכן וכי כל המסמכים הדרושים להוצאת דרכון חדש (תעודות לידה תעודות נישואין ,כל עונשי גירושין ו שינוי שם , / או שם משפחה) כבר נרשמו על ידי הקונסוליה. למידע על עדכון המצב המשפחתי לחץ כאן

למידע על עדכון המצב המשפחתי נא לחצו כאן

שלב2


לאחר שהמצב המשפחתי עודכן, אתה יכול לקבוע פגישה באמצעות פלטפורמת קביעת תורים מקוונת 

שלב3

           ילד מתחת לגיל 12 ,לא חייב להיות נוכח .(במקרה שהילד לא מגיע ,יש להביא 2 תמונות פספורט שלו)

·         יש להגיע לקונסוליה ביום / שעה שנקבעו לפגישה עם התיעוד הבא:

 

     טופס בקשה להוצאת דרכון לקטין

·        תעודת זיהוי של שני ההורים עם תמונה וחתימה (למשל תעודת זהות או דרכון);

·        מסמך זיהוי של הקטין (אם קיים);

·        הדרכון הקודם של הקטין גם אם פג תוקפו;

·        טופס הסכמה חתום על ידי שני ההורים. זה הכרחי גם במקרה של זוגות לא נשואים, פרודים או גרושים וגם אם הילדים הקטינים הם בעלי דרכונים אישיים;

·        כסף מזומן לתשלום (ראה תעריפים);

·       במקרה של אובדן / גניבה של דרכון בתוקף, להציג עותק של דוח האובדן שנרשם בקרב הרשויות המקומיות.


אזהרות

·         אם אחד ההורים אזרח האיחוד האירופי ואינו יכול להגיע כדי לחתום על הטופס ההסכמה, יכול מבקש הדרכון לצרף צילום של המסמך המקורי החתום עלידי ההורה הנעדר (יש לחתום על המסמך לצורך השוואת החתימות)

·         אם אחד ההורים הוא אזרח שאינושייך לאיחוד האירופי, יהיה עליו לחתום על טופס הסכמה בנוכחות קצין הקונסוליה, עם הצגת תעודת זהות.

·         אם אחד משני ההורים הוא אזרח שאינו איחוד האירופי ואינו מסוגל להגיע באופן אישי, עליו לחתום על הצהרת ההסכמה בנוכחות פקיד ציבור באיטליה, או עליו ללכת לחתום על ההסכמה בשגרירות או בקונסוליה האיטלקית שנמצאת בארץ מגורים זרה.

·         במקרה שלא ניתן לקבל את ההסכמה מההורה השני מסיבות שיש לתמוך בהן בנימוקים מוצקים וראיות נאותות, ייתכן שיהיה צורך בצו של שופט המשגיח. ראש המחלקה הקונסולרית ממלא את תפקידיו של שופט המשגיח לקטינים תושבים / רשומים במחלקה הקונסולרי בתל אביב. אם, לעומת זאת, הקטין תושב איטליה, לבית המשפט לנוער סמכות,

·         במקרה של מות אחד ההורים, ויש להציג העתק מקורי של תעודת הפטירה. אם המוות התרחש במדינה שאינה ישראל או איטליה, יש להציג את תעודת המוות אך ורק בתרגום חוקי באיטלקית או במתכונת רב לשונית.


392