Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

הארכת אישורי שהייה

תאריך:

ד / 05 / 2020


הארכת אישורי שהייה

אשרת שהייה

להלן הכללים החלים על חזרתם לאיטליה של בעלי היתרי שהייה שפג תוקפם בתקופה שבין 31/01/2020 ל- 31/07/2020, אך הוארכו אוטומטית עד ליום 31/08/2020 על פי צו חקיקה 18/2020.

החוזרים לאיטליה עם טיסה ישירה (ללא עצירת ביניים)

החזרה לשטח איטליה תותר ללא ויזת כניסה חוזרת ו/או אישורים קונסולריים נלווים.

החוזרים לאיטליה בטיסה עם עצירת ביניים במדינה אירופית אחרת(Schengen)

במקרה של טיסה שמגיעה לגבול של אזור שנגן במדינה אחרת שאינה איטליה, החזרה לשטח איטליה תותר רק עם אשרת כניסה חוזרת שתונפק עלידי השגרירות לאחר קבלת אישור מהרשויות באיטליה.

החוזרים לאיטליה עם טיסות עם עצירת ביניים במדינה שאינה שנגן

על מנת למנוע קשיים במעבר הגבול דרך מדינות שאינן שנגן(Schengen), השגרירות רשאית להוציא אישור קונסולרי למבקשים זאת.

 

 


357