Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

דחיית תהליך אימות של מקבלי הגמלאות INPS

תאריך:

ד / 02 / 2021


 דחיית תהליך אימות של מקבלי הגמלאות INPS

 ברצונינו להודיע לקהל מקבלי הגמלאות שלנו שסיטי בנק ואינפס, בהתחשב במצב הבריאותי המתמשך בעקבות וירוס הקוביד 19, קבעו תנאים חדשים לבחינת קיומם בן החיים של מקבלי הגמלאות בחו"ל.

באופן הבא:

א) לתקופה 2019-2020, המועד האחרון להחזרת האישורים נדחה מ -5 בפברואר ל -7 במאי 2021.

לכן התשלום שנקבע ליוני 2021 יבוצע במזומן בסניפי ווסטרן יוניון.

במקרה של אי משיכה על ידי הפנסיונר או אי הצגת תעודת הקיום בן החיים עד ליום 19 ביוני 2021,יושעה תשלום הפנסיה החל מהתשלום הבא של חודש יולי 2021

ב) לגבי תקופה 2020-2021, תהליך האימות, שתוכנן במקור

לינואר 2021, נדחה לחודש מאי 2021.

לפיכך, סיטיבנק תשלח את הטפסים המעידים על הקיום בן החיים מהשבוע הראשון של מאי 2021, את הטפסים יש להחזיר לבנק ולמלא אותם כדין עד ה 7 בספטמבר 2021.

אם האימות לא יושלם עד 7 בספטמבר 2021, תשלום חודש אוקטובר 2021 יבוצע במזומן בסניפי ווסטרן יוניון ובמקרה של אי גבייה באופן אישי על ידי הגמלאי או אי הצגת תעודת הקיום בן החיים עד לתאריך 19 באוקטובר 2021, יושעה תשלום הפנסיה החל מהתשלום הבא של חודש נובמבר 2021.


501