Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

הודעה על משרה פנויה להעסקת עובד/ת בחוזה זמני

תאריך:

ד / 03 / 2022


הודעה על משרה פנויה להעסקת עובד/ת בחוזה זמני

שגריר איטליה בישראל מודיע בזאת כי בכוונתו להעסיק עובד בתפקיד נהג/שליח/מרכזן באמצעות חוזה מוגבל ל-6 חודשים (שניתן יהיה לחדשו במידת הצורך פעם אחת בלבד).

ההשתתפות במיונים פתוחה למועמדים העונים על הדרישות הבאות:

         א.         בתאריך הודעה זו מלאו להם כבר 18 שנה;

         ב.         בעלי בריאות טובה;

          ג.          בעלי תעודה על 5 שנות לימוד לכל הפחות;

         ד.         בתאריך המבחן המעשי יהיה ברשותם רישיון נהיגה תקף בישראל, שיאפשר להם למלא משימות של נהג.

יש להגיש את הבקשות בצירוף קורות חיים לא יאוחר משעה 24:00 של תאריך 28.03.2022 לכתובת דואל archivio.telaviv@esteri.it . הבקשות ייחשבו כאילו הוגשו בזמן רק אם יתקבלו עד מועד זה.

השגרירות שומרת לעצמה את הזכות לזמן לשיחות המיון רק את המועמדים המצטיירים כמתאימים יותר על פי המסמכים שהגישו.

המועמדים שיזומנו יעברו שיחה אישית שמטרתה להבין את הגישה המקצועית שלהם, וכן מבחן נהיגה מעשי.

המועמד שייבחר במיונים יצטרך להגיש את המסמכים הבאים:

         א.         תעודת לידה

         ב.         אישור רפואי על מצב בריאותי תקין

          ג.          העתק מאומת של תעודות לימודים (תעודות שאינן מאיטליה צריכות להיות מלוות בתרגום רשמי והצהרת שקילות שתינתן ע"י הקונסוליה האיטלקית)

         ד.         למועמדים שאין להם אזרחות ישראלית – העתק אשרת השהייה

         ה.         צילום מאומת של רישיון נהיגה תקף בישראל, שיאפשר להם למלא משימות של נהג

בנוגע לדרישה ד', יודגש כי בהיעדר מסמך זה לא תהיה אפשרות לקלוט את העובד.

כל מסמך שאינו באיטלקית דורש תרגום ואישור נוטריוני.

יודגש כי אזרחי איטליה והאיחוד האירופי, במקום המסמכים הנדרשים בסעיפים א' וג' יציגו הצהרות אישיות ע"פ סעיף 46 של צו נשיאותי מס' 445 מתאריך 28/12.2000 בכפוף לכך שהמדינות, הנתונים האישיים והעובדות כלולים כולם ברישומים רשמיים באיטליה או באיחוד האירופי, ובמקרה במטרה להבטיח לנציגויות הדיפלומטיות האיטלקיות גישה לרישומים אלה כדי לבצע בדיקות.

במקרה שבדיקות עתידיות יוכיחו כי תוכן ההצהרות האישיות שקרי, המצהיר יעמוד בפני הליך פלילי ע"פ סעיף 76 של הצו הנשיאותי דנן 445/2000, ויאבד מיד את המשרה וכל הטבה שהיא שהושגה על בסיס ההצהרה השקרית.

בכל מקרה, המועמד שייבחר יוכל להתחיל לעבוד רק אחרי קבלת אישור מצד אוצר המדינה למסמך ההעסקה שיוציא משרד החוץ האיטלקי.

הערה: מטעמי נוחות בלבד, ההודעה מנוסחת בלשון זכר. ההודעה מופנית הן לגברים והן לנשים.

 


616