Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

התחרות הארצית "אחד, אף אחד ומאה אלף"

תאריך:

28/12/2017


התחרות הארצית

התחרות הארצית "אחד, אף אחד ומאה אלף" בעקבות המחזאי האיטלקי הדגול לואיג'י פירנדלו

אפשר להגיש לתחרות, המתקיימת זו השנה השנייה, טקסט על פי נובלה של המחזאי או הַמְחָזָה של עיבוד לתיאטרון של נובלה שלו. אורך הטקסט המרבי - שלושה עמודי A4. אורך ההמחזה המרבי -עשר דקות.
יש לשלוח את התוצרים והסבר על העבודה, כולל פרטי המשתתפים ופרטי בית הספר שהם לומדים בו (אי ציון פרטים אלה יפסול את העבודה אוטומטית) לכתובת concorsopirandello2018@visitvalledeitempli.it
לא יאוחר מהשעה 23:59 בתאריך 31 בינואר 2018, לפי ההוראות שבנספח (באיטלקית).
ההכרזה על הזוכים תתקיים באפריל 2018.


129