Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Cooperazione Politica

 

Cooperazione Politica

 

שיתוף הפעולה הפוליטי

היחסים בין איטליה לישראל היו מאז ומתמיד חמים, אך בשנים האחרונות הם הולכים ומתחזקים בכל התחומים, והדיאלוג המדיני בין שתי המדינות מתפתח במובן הרחב ביותר של המילה. הנוכחות האיטלקית בישראל מתבטאת במשלחות רבות המגיעות אליה לביקור, הן משלחות בעלות אופי מדיני והן משלחות של יזמים מכל התחומים, אשר נעזרים גם במערכות השלטון המקומי ומקיימים שורה ארוכה של יוזמות ופעילויות.  
ישראל צופה אל עתיד של שלום – גם אם יקשה על הצדדים להגיע אליו – ובמסגרת זו היא רואה באיטליה נקודת התייחסות נוחה במיוחד: דמוקרטיה ים-תיכונית גדולה, המצליחה לשלב קדמה טכנולוגית עם תשומת לב לחיי המשפחה והחברה ודאגה לשכבות החלשות בחברה.
איטליה, מצדה, הייתה תמיד מגויסת לקידום תהליך השלום במזרח התיכון תוך תמיכה ביישום העקרונות שנקבעו במפת הדרכים, על מנת להביא להקמתה של מדינה פלסטינית שתתקיים לצד ישראל בשלום ובביטחון במסגרת גבולות בין-לאומיים מוכרים. איטליה סבורה שתהליך השלום צריך להתבסס על הפסקת מעשי האלימות ועל הכרה הדדית של הצדדים זה בזה. איטליה מגנה בתוקף כל פעולת טרור, כולל ירי רקטות על ערים ישראליות, ומכירה – כמו כל הקהילה הבין-לאומית – בזכות ההגנה העצמית. היא מדגישה בפני בני-שיחה מן הצד הישראלי את הצורך להיצמד לעקרונות המידתיות וההגנה על האוכלוסיה האזרחית,  להקל את מגבלות התנועה המוטלות על האוכלוסיה הפלסטינית בשטחים ולהפסיק את פעולות ההתנחלות.
עומק הקשרים בין שתי המדינות מתבטא גם במסורת מושרשת של ביקורים ממשלתיים תכופים. (ראה מפגשים ) מהותם של ביקורים אלה איננה תדמיתית גרידא: הם מהווים נקודות ציון משמעותיות, שלאורך השנים איששו את התמיכה, שיש בידה של איטליה לספק ליוזמותיה של ממשלת ישראל לקשירת יחסים עם מדינות ערב המתונות באגן הים התיכון ובמפרץ הפרסי במטרה לחדש את תהליך השלום עם הפלסטינים. יתר על כן, ביקורים אלה מוכיחים עד כמה עמוקים ומגוונים הם היחסים הבילטרליים. יחסים אלה מקבלים ביטוי גם בשורה של הסכמים והבנות בין שתי המדינות. (ראה הסכמים )   
.  


16