Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Cooperazione scientifica

 

Cooperazione scientifica

 

שיתוף פעולה מדעי 

מחקר מדעי וטכנולוגי בישראל 
 
הנתונים הנוגעים להשתתפותה של ישראל (במעמד חברה נלווית) בתוכניות המסגרת החמישית והשישית למו"פ של האיחוד האירופי (1998-2007) מוכיחים את היכולות המדעיות והטכנולוגיות שהמדינה השיגה. ישראל הפיקה תועלת כלכלית: תמיכה כספית בהשתתפותם של מוסדות מחקר וחברות ישראליות בתוכניות מחקר, הממומנות ע"י הנציבות האירופית, בשיעור גבוה בהרבה מן המימון המיועד להשתתפות. 
 
מידע סטטיסטי כללי

מספר המדענים והמהנדסים (כ-90,000) העוסקים במו"פ הוא הגבוה בעולם ביחס לאוכלוסיה (150 חוקרים לכל 10,000 תושבים). סגל המוסדות האקדמיים מונה כ-8000 איש ומספר הסטודנטים הוא מעל 100,000. כ-24% מכוח העבודה בישראל מחזיקים בתואר אוניברסיטאי. ישראל מובילה את מדד הפרסומים המדעיים בעולם (מחציתם בתחום הרפואה) ביחס לאוכלוסיה: 115 פרסומים לכל 100,000 תושבים.    

הזדמנויות וכלים לשיתוף פעולה  

שיתוף הפעולה המדעי והטכנולוגי בין איטליה לישראל בולט במיוחד בשנים האחרונות, הן  הודות למספר הגבוה של אירועי שיתוף פעולה שיצאו אל הפועל, והן הודות למשקלם המכריע של אירועים אלה בתחומים ספציפיים, שלשתי המדינות יש עניין משותף בהם.  
חוק מס' 154 מתאריך 11 ביולי 2002, שעניינו "אשרור וביצוע ההסכם לשיתוף פעולה בתחום המו"פ התעשייתי, המדעי והטכנולוגי בין איטליה לישראל", אפשר עד היום מימון ישיר לכ-30 פרויקטים למחקר טכנולוגי ותעשייתי, שבהם משתתפים החברות ומרכזי המחקר החשובים ביותר בשתי המדינות.
חוק זה אפשר לארגן כ-30 ועידות, סמינרים וסדנאות בנושאים שונים (טכנולוגיות סביבתיות, בינה מלאכותית, חומרים מתקדמים, ביולוגיה מולקולרית ותאית, חקלאות, אסטרופיזיקה, יישומים מדעיים על נכסי תרבות, אונקולוגיה ועוד). באירועים השתתפו יותר מ-400  איטלקים וביניהם מרצים, חוקרים, נציגי חברות ונציגים של מוסדות ציבוריים ופרטיים, שקשרו קשרים עם עמיתיהם הישראלים.  

בנוסף לכך, ההסכם הבין-ממשלתי בתחומי הרפואה הציבורית ומדעי הרפואה, שנחתם ברומא ב-2002, עודד את יישומן של תוכניות שת"פ חשובות בין בתי חולים ישראליים ואיטלקיים בתחומי הכשרת הסגל והטיפול במחלות לב ובגידולים. בנוסף לכך קיימות יוזמות נוספות, שננקטו ע"י מספר ממשלים מחוזיים באיטליה כמו מחוז טוסקאנה ומחוז ונטו, לאספקת ציוד רפואי וחומרים מיוחדים, בנוסף לחילופי ידע מצטבר ולתקופות התמחוּת.  
נחתמו הסכמים חשובים להעמקת שיתוף הפעולה בין ישראל לאיטליה בתחומי הגנת הסביבה והחקלאות.  

חשוב להדגיש, כי הודות להיקף היוזמות הזוכות למימון ע"י הסכמים בין-ממשלתיים נוצרה רשת פעילה מאוד של קשרים ושיתופי פעולה מדעיים וטכנולוגיים, שהניבו הישגים מרשימים. בהקשר זה חשוב להזכיר את המספר הגבוה של הסכמים והבנות לפרויקטים משותפים (בערך 15) שנחתמו בין אוניברסיטאות איטלקיות וישראליות, גם בעקבות עידוד ישר ממשרד החינוך, האוניברסיטאות והמחקר האיטלקי באמצעות כספי קרן FIRB. כמו כן נחתמו 89 פרויקטים אירופיים במימון האיחוד האירופי בתוכנית המסגרת השישית למו"פ טכנולוגי ומדעי, פרויקטים שמעורבים בהם ישירות אוניברסיטאות, מכוני מחקר וחברות איטלקיות וישראליות. על התיאום של 19 מתוך הפרויקטים הללו מופקד הצד האיטלקי.  

ההסכם הבין-ממשלתי לשת"פ תעשייתי, מדעי וטכנולוגיה, שנחתם בבולוניה ב-13 ביוני 2000, הוכיח את עצמו ככלי יעיל במיוחד לפיתוח היחסים בין שתי המדינות בתחום המו"פ התעשייתי, המדעי והטכנולוגי. ההסכם סיפק מסגרת מאחדת ליוזמות שנולדו במהלך השנים, וקידם את פתיחתם של כמה וכמה פרויקטים מדעיים-תעשייתיים בילטרליים.  

חלק מן ההקצאה שקבע החוק ליישום ההסכם הופנה לארגון ועידות, סמינרים וסדנאות, במטרה להפעיל קשרים ושיתופי פעולה חדשים בין אוניברסיטאות, מכוני מחקר וגופי תעשייה משתי המדינות.  

מימון ההסכם לשת"פ לשנים 2009-2010-2011 הוגדל באופן משמעותי בעקבות אישור התקציב מצד הפרלמנט האיטלקי ב-19 ביוני 2009: סעיף התקציב למימון יוזמות שת"פ בין איטליה לישראל הגיע לכ-3 מיליון אירו בשנה. מבחינת ישראל, הדבר הופך את איטליה לשותפה האירופית הראשונה במעלה בתחום המו"פ.    


23