Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

אזרחות

 

אזרחות

 אזרחות
(Cittadinanza)

קבלת האזרחות האיטלקית בעקבות נישואין-הודעה חדשה

צו חקיקה מס' 113 מתאריך 4 באוקטובר 2018, שאושר כחוק מס' 132 ב-1 בדצמבר 2018 ונכנס לתוקף ב-4 בדצמבר 2018, כולל מספר שינויים בתנאי האזרחות. חשובים במיוחד החידושים הבאים, הנוגעים להתאזרחות:

זמנים
זמן הטיפול בהליך המנהלי להתאזרחות, מהגשת הבקשה עד לאישורה – במקרה שאכן תאושר – הוארך ל-48 חודשים.

למידע כללי על האזרחות אפשר לפנות לאתר האינטרנט של משרד החוץ האיטלקי.


לתשומת לב:
כל המסמכים המוצגים לשגרירות איטליה לצורך הליכי קבלת האזרחות, פרט למסמכים שהוציאו הרשויות באיטליה, חייבים להיות מתורגמים לאיטלקית ע"י אחד מן המתרגמים המוכרים לשגרירות. הן המסמך המקורי והן התרגום חייבים לקבל אימות מהקונסוליה האיטלקית במדינה שהוציאה את המסמך. מסמכים שהוצאו בישראל חייבים לקבל חותמת אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי.

בהמשך מתוארים ההליכים הנוגעים לנושאים הבאים:

א. הכרה באזרחות איטלקית בעקבות הורשה.

ב. קבלת האזרחות האיטלקית בעקבות נישואין.

ג. השבת אזרחות איטלקית שאבדה בעקבות נישואין.

ד. השבת אזרחות איטלקית שאבדה בעקבות התאזרחות במדינה זרה


- - לקבוע תור, יש לשלוח דואל לכתובת : cittadinanza.telaviv@esteri.it 

 

 

 


226