Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

נוטריון

 

נוטריון

נוטריון


על מנת לבקש תור לנוטריון יש לישלוח דאול לכתובת: consolato.telaviv@esteri.it  

אזרחי איטליה הנמצאים מחוץ לגבולותיה באופן קבוע או זמני יכולים להשתמש בשירותים נוטריוניים מסוימים שהמחלקה הקונסולרית רשאית לספק במסגרת החוק האיטלקי. השירות יינתן לאזרחי איטליה בלבד. נא לעיין בפרק הנוגע לכך באתר משרד החוץ האיטלקי.

לתשומת לב:
השגרירות אינה יכולה להיענות לבקשות לקבלת שירות נוטריוני דחוף.
במקרה הצורך, אזרחי איטליה יכולים לפנות לקבלת אישור נוטריוני מנוטריון בעל הסמכה רשמית במדינה שבה הם רשומים כתושבים (רשימת נוטריונים ועורכי דין).
לאור העובדה שמדינת ישראל חתמה על אמנת האג מ-1961 לביטול אימות חתימות, אחרי עריכת המסמך אצל נוטריון מקומי, יש להשיג במשרד החוץ בירושלים חותמת אפוסטיל על אותו מסמך. בעקבות זאת אין צורך לאמת את חתימת הנוטריון בשגרירות.

מומלץ לקבל מנוטריון איטלקי את הנוסח המלא של המסמך שיש לאשר, ולהציג אותו לנוטריון המקומי כך שיוכל להסתפק באישור נוטריוני של החתימה או, לכל הפחות, לנסח את המסמך באופן הדומה ביותר לנוסח של הנוטריון האיטלקי

כאשר מבקש המסמך אינו אזרח איטליה, השגרירות אינה יכולה לקבל אותו ויש לערוך את המסמך אצל נוטריון מקומי.

כדי לקבוע תור לעריכת מסמכים נוטריוניים לא דחופים (למשל יפויי כוח), יש לשלוח בקשה לכתובת consolato.telaviv@esteri.it


232