Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

דרכונים

 

דרכונים

 

passaporto

 

דרכונים ותעודות מסע זמניות
(Passaporti e documenti di viaggio provvisori)

 הדרכון הוא תעודת מסע מזהה שתוקפה 10 שנים-

 משרד הדרכונים בשגרירות מבצע את הליכי הנפקת הדרכון לאזרחי איטליה תושבי ישראל אשר רשומים במרשם האזרחים המתגוררים מחוץ לגבולות איטליה (AIRE), וכן לאזרחי איטליה שאינם תושבי ישראל ואינם רשומים ב-AIRE, הנמצאים בישראל זמנית עקב עבודה, לימודים או תיירות, ואשר זקוקים לדרכון

 למידע כלל על דרכונים אפשר לעיין בעמוד הייעודי באתר האינטרנט של משרד החוץ האיטלקי

 מאז 25 בנובמבר 2009 אין עוד אפשרות לרשום קטינים בדרכוני ההורים. על כל קטין להצטייד בדרכון אישי. תוקף דרכון זה יהיה שונה, על מנת לעדכן את התמונה: מלידה עד גיל 3 – תוקף לשלוש שנים, מגיל 3 עד 18 – תוקף לחמש שנים

להלן עיקרי החוק הרלוונטי

סעיף 14
"הדרכון הוא אישי. כל אזרח זכאי לו, למעט בהתקיים עילות לשלילתו המנויות בחוק זה. קטינים בני פחות מ-14 יכולים להשתמש בדרכונם בתנאי שיתלווה אליהם אחד ההורים או ממלא מקומם, או בתנאי שיצוין שמו של אדם, של גוף או של חברת מסע שהקטין מופקד בידיהם. השם יופיע בדרכון הקטין או בהצהרה נפרדת (הצהרת ליווי) שתינתן ע"י מורשה לפי סעיף 3א. החתימה על הצהרת ליווי צריכה לקבל אישור מן הרשות הרשאית להנפיק את הדרכון"

כדי להנפיק הצהרת ליווי, נדרשת נוכחות של לפחות אחד ההורים של קטין המתעתד לנסוע בגפו. לשם כך יש לקבוע תור בקונסוליה ולהציג בו תעודות מזהות של שני ההורים ושל הקטין

במקרה שאחד מן ההורים הוא אזרח של מדינה שאינה חברה באיחוד האירופי ואיננו תושב קבע באיטליה, יצטרך הורה זה להתייצב אישית בקונסוליה. במקרה זה יידרש אימות חתימה שייגבה עליו תשלום (סעיף 24)

ההורה השני – אם הוא אזרח איטליה או מדינה החברה באיחוד האירופי, או שהוא אזרח של מדינה שאינה חברה באיחוד אך הוא תושב קבע באיטליה – יכול להביע את הסכמתו באמצעות חתימה על הטופס, בצירוף העתק תעודה מזהה. את הטופס והעתק התעודה המזהה יציג אישית ההורה שיבוא למשרד

נהלים לבקשת דרכון
משרד הדרכונים מקבל אך ורק לפי תור שנקבע מראש. ביום שנקבע יש להתייצב עם כל המסמכים הנדרשים להנפקת דרכון.

לתשומת לב:
הנפקת דרכון לאזרח איטליה שנולד מחוץ לגבולותיה מותנית בהצגת תעודת לידה למטרת רישום במרשם האזרחים של העירייה המתאימה באיטליה וכן בהסדרת מצב הרישום במרשם התושבים (דהיינו, מצב שבו האזרחות האיטלקית כבר הוכרה ושתעודות הלידה, הנישואין, הגירושין והלידה של צאצאים, אם יש כאלה, כבר הוצגו לקונסוליה או כבר נרשמו באיטליה).

לגבי אזרחי איטליה שאינם תושבי ישראל ואינם רשומים במרשם האזרחים המתגוררים מחוץ לגבולות איטליה (AIRE), נדרש היתר (NULLA OSTA) ממשרדי המשטרה באיטליה ויפוי כוח להנפקת הדרכון. השגרירות תדאג ליצור קשר עם המבקש ברגע שיתקבל ההיתר

להנפקת הדרכון נדרשים המסמכים הבאים:


1. טופס מלא על כל סעיפיו וחתום;
2. הדרכון הישן (שיוחזר למבקש לאחר הטיפול), או העתק של תלונה למשטרה על גניבת דרכון או אובדנו;
3. שתי תמונות עדכניות וחדשות, על רקע לבן, במידות3.5*4.5 ס"מ 
4. במקרה שלמבקש הדרכון יש צאצאים קטינים, יהיה עליו להתייצב בקונסוליה עם ההורה השני. אזרחי האיחוד האירופי, ורק הם, רשאים להציג הצהרת הסכמה בחתימת ההורה השני בצירוף תעודה מזהה שלו או שלה, לשם אימות חתימה. נדרש גם העתק של התעודה.
5. לשם הנפקת דרכון לקטין יש למלא טופס בקשה לדרכון עם פרטיו של הקטין ועם הצהרת הסכמה של שני ההורים או של אפוטרופוס. נדרשות גם שתי תמונות עדכניות וחדשות, על רקע לבן, במידות 3.5*4.5 ס"מ

תשלום תמורת הדרכון
מבקשי הדרכון משלמים במזומן בש"ח בעת הבקשה. אין אפשרות לשלם בכרטיס אשראי. רק לפי התעריף הקונסולרי

מיקרי חירום

 במקרים דחופים אותם ניתן להוכיח, האזרח שרשום לAIRE בשטח השיפוט הקונסולרי של תל
אביב יכול לבקש את הנפקת דרכונו ע"י הגעה למחלקה הקונסולרית ללא פגישה מראש,
בין השעות 9 ל12 בימים שני עד שישי.

אנו מזכירים כי בקשת הנפקת דרכון מטעמי
"דחיפות" צריכה להיות מוכחת ע"י הצגת מסמכים רלוונטיים, ושאם
תתקבל תאושר רק ע"י מנהל המשרד. במקרה שכזה, מלבד מחירו הרגיל של הדרכון,
יתווספו גם "דמי דחיפות".

שימו לב!

אין
לרכוש כרטיסי טיסה תרם אישור הנפקת הדרכון. רכישה של כרטיס טיסה לא תיחשב

אובדן או גניבת דרכון
במקרה של אובדן או גניבת דרכון, ובנסיבות של צורך מוכח או במצבי חירום, שגרירות איטליה בתל אביב רשאית להנפיק תעודת מסע זמנית (Emergency Travel Document) תקפה רק לשם חזרה לאיטליה או למקום המגורים של המבקש. רק במקרה כזה אין צורך לבקש תור מקוון.

יש להציג:
• תלונה למשטרה על גניבת הדרכון;
שתי תמונות עדכניות וחדשות, על רקע לבן, במידות  3.5*4.5 ס"מ
• כרטיס טיסה חזרה לאיטליה;
• העתקים של הדרכון שאבד/נגנב, אם יש כאלה;
• במידת האפשר, מסמכים המזהים את הפונה

 

 


227