Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

מרשם אזרחי (a.i.r.e)

 

מרשם אזרחי (a.i.r.e)

 

מרשם אזרחי איטליה המתגוררים מחוץ לגבולותיה(A.I.R.E.)
(Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E)


ההליך: הרישום ב- A.I.R.E מתבצע חינם באופן מקוון בקישור הבא:
https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco

יש להעלות לאתר את המסמכים הנדרשים באופן תקין ומלא, כדלקמן:
1. טופס הרשמה מלא על כל סעיפיו בנתונים הנדרשים לגבי המבקש עצמו ולגבי כל בני משפחתו המתגוררים איתו.
2. סריקת דרכון של המבקש ושל כל אחד מבני משפחתו המתגוררים איתו, שבה נראים בבירור תמונה, חתימה, פרטים אישיים ומספר הדרכון.
3. הוכחה על תושבות בישראל, לדוגמה תמצית רישום מלא ממשרד הפנים או חשבון חשמל, מים, גז או ארנונה על שם מבקש הרישום. אם האזרח האיטלקי המבקש הגיע לישראל לרגל לימודים או עבודה, גם אשרת הכניסה לישראל קבילה כהוכחה על תושבות.

 

עדכון פרטים
לשינוי כתובת לחצו על הקישור עדכון פרטים במקרה של שינוי כתובת

 

מידע כללי
הרשמה: סעיף 8 לחוק 470/88 קובע כי כל אזרח איטלקי, בלי קשר למקום הלידה, המתכוון להתגורר בישראל תקופה העולה על 12 חודשים חייב להירשם באמצעות הקונסוליה בתל אביב למרשם האיטלקים המתגוררים מחוץ לגבולות איטליהA.I.R.E, בתוך 90 יום מתאריך כניסתו לישראל.


כמו כן חייב להירשם כל מי שהיגר לישראל לפני 1988 (השנה בה אושר חוק 470/88).


הרישום ב- A.I.R.E הוא תנאי הכרחי להנפקת רוב המסמכים והאישורים המונפקים ע"י הקונסוליה (כולל דרכונים).


רישום לא מעודכן ב- A.I.R.E, במיוחד במקרה של שינוי כתובת, מונע קיום קשר עם האזרח ומונע ממנו לקבל את המסמכים הדרושים להצבעה במקרה של בחירות באיטליה.
האזרח חייב לעדכן את כל פרטי הרישום ב-A.I.R.E כולל שינוי מקום תושבות ושינוי כתובת; הרכב המשפחה הגרעינית; שינויים במצב האישי, גם לצורך רישום באיטליה של תעודות ממדינות אחרות כגון נישואין, לידה, גירושין, פטירה וכו'; שיבה סופית לאיטליה; אובדן האזרחות האיטלקית.
רישום ב- A.I.R.E והקפדה על עדכונו יאפשרו ויזרזו את כל ההליכים הנוגעים לאזרח הרשום

לאזרחי איטליה שנולדו מחוץ לגבולותיה:
חוזר משרד החוץ האיטלקי מס' 8 מתאריך 9.6.2016 קובע "פקיד מרשם האוכלוסין אינו יכול לבצע רישום ב-AIRE (מרשם אזרחי איטליה שאינם תושביה) בהעדר פרטי רישום תעודת הלידה".
לפיכך, על מנת לאפשר את משלוח הבקשה לרישום ב-AIRE לעירייה הרלוונטית באיטליה, האזרח מתבקש להמציא תמצית רישום של תעודת הלידה שלו שתונפק ע"י העירייה הרלוונטית באיטליה או תעודת זהות איטלקית שבה מופיעים פרטי רישום הלידה או הצהרה חלופית למסמך רשמי (סעיף 46 צו נשיאותי 445/2000, כפי ששונה ע"י סעיף 15 ס.ק.1ג של חוק 183/2011). (טופס)
לאור הוראות החוזר דנן, אזרח איטליה שנולד מחוץ לגבולותיה ושהוא תושב ישראל, אשר מעולם לא דאג לרישום תעודת הלידה הזרה שלו, צריך בראש ובראשונה להמציא אותה לשגרירות למטרת רישומה במרשם האוכלוסין של העירייה הרלוונטית. המידע על הפרטים הנדרשים בתעודת הלידה נמצא בחלק "מעמד אישי" באתר השגרירות במקרה שהאזרח נולד בישראל. אם נולד במדינה אחרת, יש לפנות בדואל או בטלפון לנציגות הקונסולרית האיטלקית במקום הלידה.

 

למידע כללי יש לפנות לאתר משרד החוץ האיטלקי.


225