Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

רופאים, עורכי דין, נוטריון ומתרגמים

 

 רופאים, עורכי דין, נוטריון ומתרגמים

 

רשימות רופאים, עורכי דין, נוטריון ומתרגמים המוכרים להשגרירות

הרשימות הבאות כוללות שמות ופרטי התקשרות של מספר בעלי מקצועות חופשיים. הרשימות פתוחות ולא סופיות. השמות נכללים ברשימה על בסיס בקשות של המעוניינים עצמם. שגרירות איטליה אינה אחראית לאיכות השירות הניתן ע"י נותני השירותים הכלולים ברשימה, על מעשיהם או על תעריפיהם.

ערכי דין ונוטריונים

בעלי המקצועות החופשיים הכלולים ברשימה זו עונים על דרישות הסף של ידע בשפה האיטלקית ובשפה העברית והם מוסמכים לעבודה במקצועותיהם בישראל. המעוניינים להיכלל ברשימה זו צריכים להגיש בקשה בכתב לשגרירות איטליה בצירוף צילום דרכון בתוקף, קורות חיים מקצועיים, הצהרה על ההסמכה לעסוק במקצוע בישראל, הרשמה בלשכת עורכי הדין, הוכחה לידע בשפות איטלקית ועברית, ותעודת יושר,יש לשלוח בדואר לשגרירות איטליה. השגרירות שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את תוקף המסמכים והעמידה בתנאים.

מתרגמים.

המתרגמים הכלולים ברשימה זו עונים על דרישות הסף של ידע מעמיק בשפה האיטלקית ובשפה העברית ועוסקים באופן מקצועי וסדיר בתרגום עברית-איטלקית. המעוניינים להיכלל ברשימה זו צריכים להגיש בקשה בכתב לשגרירות איטליה בצירוף צילום דרכון בתוקף, קורות חיים מקצועיים, הצהרה על ידע מעמיק בשפות איטלקית ועברית ועל עיסוק מקצועי וסדיר בתרגום עברית-איטלקית, ותעודת יושר,יש לישלוח בדואר לשגרירות איטליה. השגרירות שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את תוקף המסמכים והעמידה בתנאים.

רופאים
הרופאים הכלולים ברשימה זו עומדים בתנאי סף של ידיעת השפות איטלקית ועברית ועיסוק סדיר ברפואה בישראל. רופאים המבקשים להיכלל ברשימה צריכים לכתוב אל שגרירות איטליה ולצרף צילום של דרכון בתוקף, קורות חיים מקצועיים, הצהרה לגבי ידיעת השפות איטלקית ועברית והעיסוק הסדיר ברפואה, ותעודת יושר. יש לשלוח את כל המסמכים בדואר.


229