Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

שירותים קונסולריים

 

שירותים קונסולריים

שירותים קונסולריים
(Servizi Consolari)

                                                                                                 

למידע קונסולרי יש להתקשר אך ורק משעה 13.30 עד שעה 15.30 בלבד למספר 00972-3-5301901 מיום שני עד יום חמישי. 

שגרירות איטליה בתל אביב מספקת שירותי קונסולריים תוך כיבוד עקרונות של שוויון, אובייקטיביות, יעילות ושקיפות, והמטרה העומדת לנגדה עיניה היא הגנת אזרחי איטליה השוהים מחוץ לגבולותיה בכל הנוגע לזכויותיהם הבסיסיות ולחירותם האישית. לשם קבלת שירותים קונסולריים באזור ירושלים אפשר לפנות   
לקונסוליה הכללית של איטליה בירושלים

משרדי הקונסוליה של שגרירות איטליה פתוחים לקהל מיום שני עד יום שישי בשעות 9.00 עד 12.00. השירותים הקונסולריים ניתנים אך ורק לפי תורים הנקבעים מראש. אפשר לקבוע תור  רק באמצעות אתר האינטרנט

גובה התעריפים הנגבים תמורת שירותים קונסולריים ספציפיים נקבע באירו ע"י סעיף 64 והסעיפים הבאים של תקנה מס' 71 מתאריך 3 בפברואר 2011 שנושאה "כללי פעילות ותפקידים של משרדים קונסולריים לפי סעיף 14 סעיף קטן 18 של חוק מס' 246 מתאריך 28 בנובמבר 2005". שער החליפין של האירו לעומת המטבע המקומי נקבע אחת לשלושה חודשים ומפורסם ברישומים הקונסולריים של השגרירות.

מידע כללי על השירותים הקונסולריים שמציעה הרשת הדיפלומטית-קונסולרית של איטליה מצוי באתר האינטרנט של משרד החוץ האיטלקי.

 

למידע על שירותים הכלולים ברשימה זו אפשר לפנות לאתר האינטרנט של משרד החוץ האיטלקי. למידע נוסף אפשר גם לשלוח דואל לכתובת consolato.telaviv@esteri.it . עם זאת, עקב ריבוי הפניות ייתכן כי יידרשו אפילו כמה שבועות עד לקבלת תשובה.

אזרחי איטליה רשאים להביע את דעתם על השירות שקיבלו במשרדי הקונסוליה של שגרירות איטליה בתל אביב על גבי יומן ציבורי המצוי בחדר ההמתנה.


13