Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

חידוש-והמרת רשיון נהיגה

 

חידוש-והמרת רשיון נהיגה

patente

הודעה לאזרחי ישראל
דוחות תנועה שנרשמו באיטליה 

המרת רשיון נהיגה איטלקי

ב-11.11.2013 נכנס לתוקפו הסכם ההכרה ההדדית ברשיונות נהיגה בין איטליה
לישראל, שנחתם בירושלים ב-25.10.2012.
בעלי רשיון נהיגה איטלקי המתגוררים כחוק בשטח ישראל יוכלו להמיר את רשיון הנהיגה שלהם מבלי לגשת למבחן תיאורטי או מעשי. ההמרה תתבצע רק לגבי רשיונות מקטגוריות B ו-C1 (מכוניות) ו- A, A1, A2 (דו-גלגליים).
יש לגשת לבדיקת רופא ולבדיקת ראייה ולהמציא את האישורים יחד עם הרשיון האיטלקי למשרד הרישוי. הכתובת לקבלת הנהלים ולפניות ספציפיות:

משרד מתאם רשיונות נהיגה
רחוב בנק ישראל
ת.ד. 8675 ירושלים 91008 טל. 02-6663071 פקס 02-6663055

דוא"ל
yedidar@mot.gov.il

חידוש רשיון נהיגה
( Rinnovo patente di guida)


הליך לשם עדכון רשיון הנהיגה יש:
לעבור בדיקה רפואית (בתשלום) אצל הרופא המקובל ע"י השגרירות (ד"ר מאוריציו מונסליזה, רח' הגלבוע 18 תל אביב, טל. 03-6858649, נייד 052-8305838) ולבקש ממנו למלא את טופס האישור רפואי הייעודי.
- לקבוע פגישה במשרדי הקונסוליה של שגרירות איטליה בתל אביב.
- להתייצב במועד שנקבע לפגישה בקונסוליה עם המסמכים הבאים:

1 רשיון נהיגה מקורי.
2 האישור הרפואי דנן.
3 שתי תמונות פספורט.
4 כסף מזומן בשקלים לתשלום דמי הטיפול לפי התעריף הקונסולרי.


230