Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

מעמד אישי

 

מעמד אישי

 

מעמד אישי
(Stato Civile)

למידע כללי על המעמד האישי אפשר לפנות לאתר האינטרנט של משרד החוץ האיטלקי

המעמד האישי מתייחס למערכת העובדות או הבעות הרצון הקשורות לחיי האזרח, כגון לידה, נישואין, פטירה או גירושין. אזרחי איטליה מחויבים להודיע על כל שינוי במעמדם האישי שחל במהלך שהותם בישראל, ע"י המצאת תעודות או כל מסמך אחר לקונסוליה שבשטח השיפוט שלה התרחש האירוע

הליך:

- לשם בקשה של רישום חינם של השינויים במעמד האישי יש למלא את הטופס הנוגע לאירוע הספציפי מתוך הטפסים הבאים

א. בקשת רישום תעודת לידה(א) 

ב. בקשת רישום נישואין

ג. בקשת רישום פטירה

ד. העברת פסק דין גירושין בצורתהצהרה חלופית לאישור נוטריוני

- לקבוע תור למשרדי הקונסוליה של שגרירות איטליה בתל אביב

- להגיע במועד שנקבע עם המסמכים דלהלן

 הטופס הרלוונטי כשהו מלא וחתום

 דרכון איטלקי תקף או תעודת זהות איטלקית תקפה-

. תיעוד ספציפי

א. לשם רישום תעודת לידה יש להגיש תעודת לידה מקורית עם חותמת אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי ותרגום לאיטלקית שבוצע ע"י מתרגם המוכר לשגרירות

לתשומת לב: על תעודת הלידה חייב להופיע שם המשפחה של האם לפני הנישואין

ב. לשם רישום נישואין יש להגיש את תעודת הנישואין המקורית, מאושרת בחותמת משרד הדתות, עם חותמת אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי ותרגום לאיטלקית שבוצע ע"י מתרגם המוכר לשגרירות וצילום הדרכון הישראלי של בן/בת הזוג.

ג. לשם רישום פטירה יש להגיש תעודת פטירה עם חותמת אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי ותרגום לאיטלקית שבוצע ע"י מתרגם המוכר לשגרירות

ד. לשם רישום פסק דין גירושין יש להגיש

תעודת גירושין מן הרבנות המקומית (במקרה של יהודים) או מבית הדין השרעי (במקרה של מוסלמים), מאושרת בחותמת משרד הדתות, עם חותמת אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי ותרגום לאיטלקית שבוצע ע"י נוטוריון המוכר לשגרירות

פרטוקול ופסק גירושים-מונפק ע"י בית הדין הרבני או בית המשפט,עם חותמת אישור של משרד הדתות ועם חותמת אפוסטיל של משרד החוץ ועם תרגום לאיטלקית שבוצע ע"י נוטוריון המוכר לשגרירות

 הצהרה מהנהלת בתי הדין הרבניים (במקרה של יהודים) או מבית הדין השרעי (במקרה של מוסלמים) שתעיד כי הגירושין סופיים וכי אין אפשרות לערער עליהם, עם חותמת אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי ותרגום לאיטלקית שבוצע ע"י.נוטוריון המוכר לשגרירות

  דרכון איטלקי בתוקף וצילום של הדרכון


224