אתר זה משתמש בעוגיות טכניות, אנליטיות וצד שלישי.
על ידי המשך גלישה, אתה מקבל את השימוש בעוגיות.

העדפות cookies

הכרה בקבלת אזרחות איטלקית בהורשה

1.הקדמה
סעיף 1 לחוק 91/92 קובע כי צאצא של אב או אם איטלקים הוא אזרח איטלקי מלידה.
הקריטריון העומד בבסיס ההכרה באזרחות איטלקית באמצעות הורשה הוא ההמשכיות של "קו הדם", החל מאבות המשפחה הראשונים שהיגרו אל מחוץ לאיטליה ועד למבקש האזרחות ("דין הדם").
האזרחות האיטלקית מועברת לצאצאים של אבות המשפחה שהיו איטלקים, בשרשור וללא מגבלה של דורות, אך עם כמה מגבלות בנוגע להורשה דרך האם (ראה להלן).

2. המסמכים הדרושים
יש להציג את המסמכים המקוריים הבאים הנוגעים לאב או אם המשפחה שהיגרו אל מחוץ לאיטליה ואשר על בסיס קו הדם הנמשך מהם מוגשת הבקשה:

1. תעודת לידה מקורית – (תמצית רישום לידה) של בן המשפחה האיטלקי המוריש את הזכות לאזרחות, מלאה עם פרטי ההורים (לתשומת לב: על התעודה לכלול גם את שם נעוריה של האם). את המסמך הזה יש לבקש מהעירייה האיטלקית במקום הולדתו של בן המשפחה המוריש את הזכות לאזרחות. במקרה שהעירייה תודיע על חוסר אפשרות להנפיק את תמצית רישום הלידה, בשל העובדה שמאגרי רישום טרם היו בשימוש במועד הולדת בן המשפחה, מגיש הבקשה לאזרחות נדרש להציג מסמך בו מאשרת העירייה את אי-קיומו של הרישום. במקום המסמך הנ"ל ניתן להציג את תעודת הטבילה לנצרות שהונפקה ע"י הכנסייה המקומית, שתכלול הכרה בכנסייה המקומית מטעם הכנסייה המחוזית, או את תעודת הלידה המקורית שהונפקה על ידי הקהילה היהודית המקומית.

2. תעודת אי-התאזרחות – מדובר בתעודה המונפקת ע"י הרשויות המוסמכות של מדינת ההגירה (בדרך כלל משרד המשפטים או משרד הפנים), המאשרת כי בן המשפחה המוריש את הזכות לאזרחות, שהיגר בזמנו מאיטליה, לא קיבל אזרחות של המדינה הזרה אליה היגר לפני שנולדו צאצאיו (כלומר המבקש או אבותיו). המסמך יתורגם ויישא אישור נוטריוני או אפוסטיל.
שימו לב!
א. התאזרחות של בן המשפחה האיטלקי המוריש את הזכות לאזרחות אינה מונעת את הורשת האזרחות, בתנאי שההתאזרחות התרחשה לאחר לידת הצאצאים. במקרה זה יש להציג "תעודת התאזרחות" מקורית, עם אפוסטיל או אישור נוטריון, מתורגמת לאיטלקית ע"י מתרגם מושבע ועם אפוסטיל או אישור נוטריון על התרגום.
ב. במקרה שבן המשפחה האיטלקי המוריש את הזכות לאזרחות התגורר במדינות שונות, יהיה צורך להציג תעודת אי-התאזרחות שתונפק ע"י הרשויות בכל מדינה ומדינה בה התגורר. המבקש רשאי לפנות לקונסוליה האיטלקית במדינה הרלוונטית, והיא תספק הנחיות לגבי אימות ותרגום המסמכים הנדרשים.

3. תעודות נישואין ופטירה
א. אם הנישואין נערכו באיטליה, יש להציג את תמצית רישום הנישואין המקורית שהונפקה ע"י העירייה המוסמכת.
ב. במקרה שבן המשפחה האיטלקי המוריש את הזכות לאזרחות התחתן מספר פעמים, יהיה צורך להציג את תעודת הנישואין הראשונה, את תעודת הפטירה של בן/בת הזוג הראשון (או גירושין), תעודת הנישואין השניים, וכן הלאה.
ג. אם הנישואין או הפטירה התרחשו במדינות שלישיות (לדוגמה, לידה באיטליה, נישואין בלוב, פטירה בישראל), יש להציג את האישורים שהונפקו ע"י הרשויות המוסמכות בכל מדינה שבה נרשמו במקור.

מסמכים הנוגעים לבן המשפחה האיטלקי המוריש את הזכות לאזרחות:
1. תעודות לידה, נישואין ופטירה. על כל התעודות להיות מתורגמות לאיטלקית עם אפוסטיל או אישור נוטריוני. במקרה שמסמך המעיד על מעמד אישי אינו זמין, ניתן להחליפו במסמך שיונפק ע"י בית משפט ויישא אפוסטיל ובו שחזור משפטי של הרישום החסר. גם מסמך זה צריך לקבל אימות באמצעות אפוסטיל ואז תרגום ע"י מתרגם מושבע ואפוסטיל על התרגום. אי אפשר להכיר במסמך המעיד על כך שלא קיים רישום, שכן אישור מסוג זה אינו תקף באיטליה.
נ.ב. אין צורך להציג גם את תעודות הלידה והפטירה של בני הזוג של בן המשפחה האיטלקי המוריש את הזכות לאזרחות.
2. תעודת אי-התאזרחות (ראה לעיל). יש לבקש את המסמך מהרשויות המוסמכות של מדינת המגורים הזרה גם עבור כל אחד מן הסבים/סבתות/אבות/אמהות ממוצא איטלקי לאורך שרשרת העברת האזרחות (בדרך כלל ממשרד המשפטים או ממשרד הפנים). מסמך זה נדרש על מנת לאשר כי לא נקטע קשר הדם עקב רכישת אזרחות של מדינת ההגירה טרם לידת הצאצאים (כלומר לידת המבקש או אבותיו). המסמך יתורגם ויישא אפוסטיל או אישור נוטריוני.

מסמכים הנוגעים למבקש האזרחות:
1. עותק של תעודת הלידה, מתורגם לאיטלקית ונושא אפוסטיל.
2. אם המדובר באדם נשוי, עותק מלא של תעודת הנישואין, מתורגם לאיטלקית ונושא אפוסטיל.
3. אם יש ילדים קטינים, עותק מלא של תעודת הלידה של הילדים, מתורגם לאיטלקית ונושא אפוסטיל.
4. תמצית רישום ממשרד הפנים.
5. דרכון ישראלי.

שימו לב!
1. במידה ויתעוררו ספקות במהלך ניתוח התיעוד שהוגש, הקונסוליה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מסמכים נוספים או עדכניים יותר.
2. במקרה של הגשת בקשה לאזרחות מצד קבוצה משפחתית, על בן משפחה אחד להגיש את כל התיעוד המקורי, החל מבן המשפחה האיטלקי המוריש את הזכות לאזרחות. שאר בני המשפחה יגישו את התיעוד האישי הנוגע לכל אחד והעתק של המסמכים הנוגעים לבן המשפחה האיטלקי המוריש את הזכות לאזרחות (לידה ונישואין).
3. במקרה שכבר הופקדו בקונסוליה מסמכים הנוגעים לאבות האיטלקים, לא יהיה צורך להציגם שוב, למעט העתק של המסמכים האיטלקיים של בן המשפחה האיטלקי המוריש את הזכות לאזרחות (לידה ונישואין). על מנת להשתמש בתיעוד ובמסמכים שהתקבלו בעבר בקונסוליה נדרש אישורו של מי שהפקיד אותם.
4. במקרה שבן משפחה אחר כבר השיג את ההכרה באזרחות האיטלקית באיטליה או מרשויות דיפלומטיות-קונסולריות אחרות, על המבקש החדש חלה בכל מקרה חובה להציג את כל התיעוד החל מבן המשפחה האיטלקי הראשון המוריש את הזכות לאזרחות.
5. יודגש כי חרף החקיקה על חופש המידע, מכוח החקיקה בנושא פרטיות לא ניתן לעיין בבקשות האזרחות של קרובי משפחה אחרים ברישומי הקונסוליה.

3. קביעת תור
אחרי איסוף כל המסמכים, יש לשלוח אימייל לכתובת cittadinanza.telaviv@esteri.it ולבקש תור. בגוף האימייל יש לציין את רשימת המסמכים שנמצאים כבר בידי המבקש ולצרף את עץ המשפחה (באמצעות טופס זה). עץ המשפחה צריך לכלול את המידע החל מבן המשפחה האיטלקי הראשון המוריש את הזכות לאזרחות, גם במקרה שבקונסוליה קיים כבר הליך התאזרחות של בני משפחה אחרים. צוות הקונסוליה יבדוק את הבקשה ויקבע פגישה לאישור המסמכים.
ביום הפגישה יש להתייצב עם כל המסמכים שנזכרו בסעיף הקודם, דרכון תקף וכסף מזומן לתשלום דמי הטיפול הקונסולרי.
4. דמי טיפול קונסולריים
חוק מס. 89/2014 קובע חובת דמי טיפול בגובה 300 אירו או שווה ערך לכל בגיר המגיש בקשה להכרה באזרחות האיטלקית מכוח דין הדם.
דמי הטיפול נדרשים לשם ניתוח המסמכים שהוגשו, בלי קשר לתוצאת הבקשה. במקרה שבקשת האזרחות תידחה, הסכום ששולם לא יוחזר.
פטור מתשלום דמי הטיפול ניתן לצאצאים של מבקשי אזרחות שבמועד הפגישה שנקבעה להם להגשה הרשמית של הבקשה הם עדיין קטינים. כמו כן פטורים מדמי הטיפול סבים/סבתות/אבות/אמהות שכבר הלכו לעולמם, או שעדיין נמצאים בחיים אך אינם מבקשים הכרה באזרחות.

5. לוח זמנים צפוי
ההליך המנהלי להכרה באזרחות האיטלקית יושלם בתוך 730 יום מתאריך הגשת הבקשה להכרה באזרחות, כפי שקובע צו ראש הממשלה מס.33 מתאריך 17/01/2014 שפורסם ברשומות מס.64 בתאריך 18/03/2014.

6. הורשת האזרחות דרך קו הדם של האם לגבי מי שנולד לפני 01/01/1948
במקרים של קו דם מאם, הזכאות לאזרחות איטלקית תקפה רק לגבי צאצאים של אם איטלקית ואב בעל אזרחות זרה, אם נולדו אחרי 1 בינואר 1948, או לצאצאים שנולדו טרם תאריך זה, אם אביהם אינו ידוע (סעיף 1ב של חוק 555/1912 וסעיף 7 של סדר הדין האזרחי מ-1865) וצאצאיהם.
במקרה שבקו הדם קיימים בן או בת לאישה איטלקייה ולאב בעל אזרחות זרה, הזכאות לאזרחות בהליך מנהלי באמצעות הקונסוליה תוכר רק לצאצאיהם שנולדו החל מהתאריך דנן. הצאצאים שנולדו לפני 01/01/1948 יוכלו לבקש הכרה באזרחות האיטלקית באמצעות הליך משפטי באיטליה.