אתר זה משתמש בעוגיות טכניות, אנליטיות וצד שלישי.
על ידי המשך גלישה, אתה מקבל את השימוש בעוגיות.

העדפות cookies

שינוי שם פרטי או משפחה

כניסה לאיטליה

שינוי שם פרטי או שם משפחה
(Cambio e modifica di nome e cognome)

אזרחים איטלקים המשנים את שמם או את שם משפחתם לפי ההליך הישראלי נותרים רשומים ברשומות באיטליה עם השם הפרטי או שם המשפחה המקוריים. התקנות הנוגעות לשינויי שם פרטי או שם משפחה מצויות ב DPR 396 מתאריך 3.1.2000. שינויי שם פרטי או שם משפחה המתבצעים מחוץ לגבולות איטליה מוכרים באיטליה, אם הם בעלי מהות שיפוטית ואם ימולאו התנאים הכלולים בסעיף 64 והבאים אחריו של חוק מס' 218/1995. בישראל שינוי השם הפרטי או שם המשפחה מתבצע באמצעות הליך מנהלי.

הליך:

על מנת להשיג הכרה ברישומים באיטליה בשינויי שם פרטי או שם משפחה המתבצעים בישראל באמצעות הליך מנהלי, יש לשלוח (ישירות או באמצעות שגרירות איטליה) בקשה מנומקת לשינוי שם פרטי או שם משפחה לנציגות משרד הפנים האיטלקי במקום היישוב הרלוונטי באיטליה. על מנת לקבוע תור יש לשלוח דואל לכתובת consolato.telaviv@esteri.it

אל הבקשה יש לצרף:

א. הצהרה חלופית לאישור נוטריוני שתעיד על העדר תלונות באיטליה ועל כי ההליך תואם את החוקים המקומיים.

ב. לגבי שינויי שם משפחה יש לצרף הצהרת הסכמה של אנשים העשויים להיות מעורבים (לדוגמה הורים, בני זוג, צאצאים בגירים) בצירוף צילום של תעודה מזהה שלהם.

ג. העתק דרכון או תעודת זהות איטלקית בתוקף של המבקש.

ד) מבקשי שינוי שם או שם משפחה באיטליה שכבר שינו את שמם או שם משפחתם בישראל צריכים לצרף גם את המקור של תעודה המעידה על שינוי שם ממשרד הפנים, בתוספת אפוסטיל ממשרד החוץ הישראלי ותרגום שיבוצע ע"י מתורגמן מוכר לשגרירות.

המבקש יקבל מנציג משרד הפנים האיטלקי המוסמך – באמצעות השגרירות – צו היתר לפרסום שינוי השם.
אם הבקשה הוגשה ישירות ע"י המבקש, שגרירות איטליה דורשת לקבל העתק. בהמשך תציג השגרירות לציבור את הבקשה לשינוי שם במשך שלושים יום, על מנת לאפשר הגשת התנגדויות.
בתום התקופה, שגרירות איטליה תחזיר לנציג משרד הפנים, לפי בקשת המבקש, העתק של הפרסום עם דוח המעיד על פרסומו. בהמשך יקבל המבקש באמצעות שגרירות איטליה את הצו המתיר את שינוי השם הפרטי או שם המשפחה, צו שיוצג גם הוא לציבור בקונסוליה במשך שלושים יום. בתוך פרק זמן זה תדאג הקונסוליה לרישום השינוי במרשם המצב האישי.